|
|
|
|
|

REGULAMIN SERWISU NUMITRACKER.COM

§ 1 WSTĘP
 1. Regulamin wraz z wszystkimi jego załącznikami określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umowy, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z i zobowiązanie do stosowania wszystkich jego postanowień.
§ 2 DEFINICJE
 1. O ile Regulamin nie stanowi wprost inaczej, użyte w nim sformułowania pisane wielką literą oznaczają:
  1. Usługodawca - zarządzająca Serwisem OTO ZŁOTO Sp. z o.o. , ul. Prądnicka 4, 30-002 Kraków, KRS 0000908255, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000908255, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych oraz numer NIP 6772465601 i REGON 389298392, adres poczty elektronicznej: [email protected]
  2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  3. Aplikacja - program komputerowy (aplikacja mobilna) instalowany na urządzeniu mobilnym (smartfonie) Użytkownika, dostępny na systemy operacyjne Android, iOS oraz Huawei, stanowiący część Serwisu;
  4. Dane Osobowe - wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Usługodawcę i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności Serwisu.
  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Newsletter - nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji w szczególności o oferowanych przez Usługodawcę produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach i in., świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie.
  7. Regulamin - niniejszy Regulamin
  8. Serwis - platforma internetowa będąca zorganizowanym rozwiązaniem informatycznym znajdującym się pod adresem internetowym www.numitracker.com oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, a także w aplikacjach i innych narzędziach informatycznych (w tym poprzez interfejs API lub inną technologię np. Proxy, widget, za pomocą których Serwis w całości lub części może być dostępny w domenach podmiotów trzecich) obejmującym zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny służący w szczególności do prezentacji, promocji i reklamy Produktów (np. towarów oferowanych przez eSklepy).
  9. Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie
  10. Umowa - umowa o świadczenie usług elektronicznych, zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu i zaakceptowania Regulaminu.
§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami w nim prezentowanymi.
 4. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje następujące usługi elektroniczne:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu;
  2. zapis na Newsletter.
  3. udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą.
  4. zamieszczanie wypowiedzi o Produktach,
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a także w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich, od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia bądź na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
  1. udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
  2. podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
  3. podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
  4. przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
  5. zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Użytkownika od korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,
  6. podejmowanie akcji, które mogą przeciążyć Serwis; a także wszelkie inne działania wpływające na poprawne funkcjonowanie Serwisu
 7. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Usługodawcy bez jego zgody, w tym charakterystycznych elementów grafiki, danych i innych informacji Serwisu.
 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych z różną zawartością, zarówno własnych jak i innych podmiotów, w formach stosowanych w Internecie.
 10. Oprócz Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.
 11. Wgląd do informacji i poszczególnych części Serwisu jest anonimowy, o ile nie wymaga podania do Usługi adresu poczty elektronicznej Użytkownika.
 12. W przypadku anonimowego korzystania umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym porównywania cen, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, przy czym postanowienia Polityki Prywatności Serwisu i Polityki Cookie stosuje się odpowiednio.
§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji, przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie, wspierającej HTML5, CSS3 i JavaScript oraz dostęp do sieci Internet poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s. Szczegółowe informacje mogą być podawane dodatkowo w komunikacie na odpowiedniej stronie Serwisu przy danej usłudze.
 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi plików cookies i innych podobnych technologii, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash.
 3. W przypadku korzystania z niektórych usług (np. Newsletter), konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze, za pośrednictwem której dany Użytkownik może wysyłać i odbierać oraz przechowywać wiadomości i inne dane w ramach odrębnej od Serwisu usługi poczty elektronicznej
 4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania i wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych prezentowanych w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do niniejszych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność
 5. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu Użytkownik powinien wysłać stosowne zapytanie do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 6. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 7. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe, oprogramowanie typu Adblock Plus lub Flashblock i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu.
 8. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
 9. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania tego Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.
 10. Usługodawca informuje, iż technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. Użytkownik rozumie, że korzystanie z sieci Internet wiąże się z zagrożeniami takimi jak włamania do systemu, zainfekowaniem systemu wirusami i in.
§ 5 PRZEGLADANIE ZAWARTOSCI SERWISU
 1. Korzystanie z Usługi jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Umieszczane w Serwisie informacje dotyczące Produktów pochodzą od e-Sklepów. Usługodawca dokłada wszelkich starań w zakresie aktualizacji w Serwisie informacji z eSklepów, jednak nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane informacje, w szczególności ceny, są aktualne i zgodne z rzeczywistością. W celu sprawdzenia aktualnej ceny i zgodności opisu z rzeczywistością, Użytkownik powinien przejść bezpośrednio do strony internetowej e-Sklepu, z którego informacja pochodzi i w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się bezpośrednio z obsługą e-Sklepu.
 3. W przypadku. rozbieżności pomiędzy danymi prezentowanymi w Serwisie, a prezentowanymi w e-Sklepie, dane na docelowej stronie e-Sklepu w szczególności cena, opis, cechy Produktu, są jedynymi danymi wiążącymi dla Użytkownika i dla e-Sklepu.
 4. Stronami umowy sprzedaży Produktu pozostają zawsze e-Sklep i Użytkownik, a Usługodawca udostępnia jedynie Serwis umożliwiający zapoznanie się z informacjami o Produkcie. Składanie zamówień i dokonywanie zakupu Produktu odbywa się na warunkach określonych przez e-Sklep.
 5. Usługodawca nie odpowiada za realizację transakcji przez e-Sklep. Za przebieg transakcji oraz roszczenia z tym związane odpowiada wyłącznie e-Sklep.
§ 6 USŁUGA NEWSLETTER
 1. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła na podany adres poczty elektronicznej zamówiony biuletyn elektroniczny informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczy.
 2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres poczty elektronicznej) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich osób, które podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Możliwość korzystania z Usługi Newsletter przez adresata jest uwarunkowana posiadaniem przez niego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy zawiera:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki;
  3. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów.
§ 7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
 2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie powinien podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, agregowania lub modyfikowania jakichkolwiek danych oraz innych informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności zakazuje się automatycznego pobierania zawartości Serwisu i prezentowania jej poza Serwisem bez pisemnego zezwolenia Usługodawcy.
 4. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe produktów w ofercie e-Sklepów jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych Usług.
 2. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”.
 3. Użytkownik, który w ramach Serwisu udostępnił Usługodawcy dane osobowe ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach Konta danego Użytkownika lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej [email protected].
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.
§ 9 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje Użytkownika dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 2. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych będących po stronie Użytkownika,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu Usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Usługodawcy składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany adres do korespondencji.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Reklamacje pozbawione treści merytorycznej, zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
 9. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Produktów nabytych od e-Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży przez e-Sklep należy kierować bezpośrednio do e-Sklepu, z którego pochodzi Produkt.
§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Użytkownika w formie pisemnej na adres Usługodawcy Serwisu podany w Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od Umowy. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu konsument może, w szczególności, posłużyć się:
  1. formularzem odstąpienia od umowy, dołączonym do niniejszego Regulaminu;
  2. wzorem formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 5. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (dostarczanie treści cyfrowych) nie przysługuje konsumentowi, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Kliknięcie w link aktywacyjny lub przycisk o charakterze linku aktywacyjnego otrzymany od Usługodawcy na podany przez Użytkownika do Usługi adres poczty elektronicznej a oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzonej przez niego działalności.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika oraz Usługodawcę.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 7. W razie ewentualnego sporu, sądem właściwym jest sąd siedziby Sprzedawcy.
 8. Regulamin Serwisu obowiązuje od dnia publikacji.